logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Pravidla spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“

 1. Pořadatel a organizátor

  Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ (dále jen „Soutěž“) jsou společnosti Whirlpool CR, spol. s.r.o. a HP Tronic Zlín, spol. s.r.o. – prodejny Datart a Euronics, seznam prodejen k dispozici: https://www.datart.cz/prodejny/index.html a https://www.euronics.cz/prodejny/. (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ je společnost MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218765, IČO: 02372819 (dále jen „Organizátor“). Organizátor Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

 2. Termín a místo konání Soutěže

  • Soutěž probíhá v termínu od 3. 9. 2018 do 30. 11. 2018 nebo do odvolání dle určení organizátorem (dále jen „Doba konání Soutěže“) v prodejnách společnosti HP Tronic Zlín, spol. s.r.o.na území České a Slovenské republiky. Nárok na výhru vznikající po zakoupení spotřebiče v době trvání Soutěže (tzn. do 31. 10. 2018, včetně) je možné uplatnit do 14 dní od zakoupení výrobku, tzn. nejpozději do 14. 12. 2018 (včetně), rozhodující je razítko s datem při odeslání losu a účtenky (viz níže). Losy odeslané z jakéhokoliv důvodu po tomto datu ztrácejí platnost.
 3. Podmínky účasti v soutěži

  • Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období Soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).
 4. Zapojení do soutěže:

  • Soutěžící se může zapojit do soutěže tak, že v období trvání soutěže zakoupí v kterékoliv prodejně Datart nebo Euronics v České a Slovenské republice spotřebič/e značky Whirlpool v hodnotě (prodejní ceně) minimálně 5 000 Kč vč. DPH bez RP včetně a vyšší, přičemž po splnění těchto podmínek dostane v prodejně hrací stírací los/losy (dále jen „los“ nebo „stírací los“).
   Zákazník získává 3 losy, podle hodnoty spotřebiče po dobu konání soutěže u prodejců – viz níže. Při nákupu více spotřebičů platí kumulativní princip a zákazník dostává příslušný počet losů za každý spotřebič na účtence.

  Online prodej

  • Akce se vztahuje i na online prodej ze serverů www.datart.cz a www.euronics.cz (SK www.datart.sk). Příslušné množství losů bude zasíláno společně se zbožím a předáno zákazníkovi. Vztahuje se na objednávky učiněné v termínu od 3. 9. 2018 do 30. 11. 2018 (nebo do odvolání akce). Zákazník má povinnost zkontrolovat příslušné množství losů při přijetí zboží, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  Specifikace stíracího poukazu

  • Každý los obsahuje 16 herních stíracích polí
  • Soutěžící setře PŘESNĚ (NE více, NE méně) 4 libovolná hrací pole. Pokud objeví 4 shodné výherní symboly symbol, soutěžící získává nárok na výhru – 10 000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých)
  • Pokud objeví 4 shodné výherní symboly symbol, Soutěžící získává nárok na výhru – 5 000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých)
  • Každý los obsahuje výherní kombinaci

  Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4(čtyři) hrací pole z 16 (šestnácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a absolutně nepoškozená.

  Za losy nezakládající nárok na výhru se považují následující losy:

  • Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 4.) do 30. 11. 2018 nebo uplatňuje s účtenkou mimo platnost akce (tzn. od 1. 11. 2018 do 14. 12. 2018).
  • Jsou setřena právě 4 (čtyři) hrací pole, ale Soutěžící neobjevil 4 (čtyři) shodné výherní symboly.
  • Je setřeno více než 4 (čtyři) hrací pole.
  • Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou shodnou datem s termínem konání akce „Setři a vyhraj: Získej až 30 000 Kč“ (tzn. od 3. 9. 2018 do 30. 11. 2018).
  • Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4 hracích polích téhož losu (např. vpichy, jakéhokoliv charakteru, včetně tenkých škrábanců procházející celou krycí vrstvou nebo její značnou částí).
  • Los byl pozměněn chemicky, elektronicky, mechanicky nebo tiskovou cestou.
  • Los nebo jeho část s herními poli byla polita jakoukoliv tekutinou.

  Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nebo do bezpečnostního panelu "Zde nestírat!" nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození poukazu, náleží Organizátorovi.

 5. Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher

  • Pokud Soutěžící nalezne po setření polí 4 shodné výherní symboly symbol, stává se výhercem částky 10 000 Kč. Pokud Soutěžící nalezne po setření polí 4 shodné výherní symboly symbol, stává se výhercem částky 5 000 Kč. Los s kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií zašle na adresu W-Mediarex, Loretánská 13, 118 00 Praha 1, a to nejpozději dne 14. 12. 2018 (rozhodující je poštovní razítko na obálce). Doporučujeme zaslat prostřednictvím České pošty jako doporučený dopis, pojistit na hodnotu výhry a uchovat doklad o odeslání (podací lístek) pro případ ztráty.
  • Na hlavní výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen podle výše uvedených případů a budou správně setřena právě 4 herní pole s tím, že poukaz bude doplněn příslušnou účtenkou.
  • Výherci hlavní výhry pak obdrží částku 10 000 Kč tak, že jim bude zaslána na jejich bankovní účet. Bankovní spojení pro zaslání výhry sdělí výherce přímo Organizátorovi
  • Výherci druhé výhry pak obdrží částku 5 000 Kč tak, že jim bude zaslána na jejich bankovní účet. Bankovní spojení pro zaslání výhry sdělí výherce přímo Organizátorovi.
  • Výherce bude ze strany Organizátora telefonicky kontaktován do 2 pracovních dní od doručení losu na telefonní číslo uvedená na zadní straně losu. Pokud nebude výherce zastižen telefonickým hovorem, bude mu zaslána sms zpráva na stejné telefonní číslo. Nepodaří-li se výherce zastihnout kombinací telefonického volání a sms do 7 pracovních dní od prvního kontaktu, ztrácí nárok na výhru.

  Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o. nebo partnerské společnosti, kde akce probíhá, Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Potvrzením - podpisem souhlasu na losu vyjadřuje účastník svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly Soutěže a současně uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy, společnosti Whirlpool CR, spol. s.r.o., se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, IČ: 49243411 (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email k marketingovým účelům, tzn. nabízení výrobků a služeb a dále pak pro potřeby vyhodnocení této soutěže. Tento souhlas účastník soutěže poskytuje na dobu 5 let.

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím organizátora, společnosti MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, IČO: 02372819.

  Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to mailem na adresu soutez@mediarex.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Účastník má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů na přenositelnost osobních údajů. Účastník má dále právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za splnění zákonných požadavků má účastník i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů.

  Zapojením do Spotřebitelské soutěže soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje souhlas:

  • se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailový adresa, telefonní číslo, rok narození, pohlaví (žena, muž), za účelem jejich zpracování souvisejícího s účastí v soutěži.
  • Se zpracováním osobních údajů za účelem marketingové podpory soutěže. Souhlas zahrnuje uvedení jména, příjmení a podobizny ve formě tiskové zprávy, fotografie či audiovizuálního záznamu na internetových stránkách společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o., HP Tronic Zlín, spol. s.r.o. či Organizátora soutěže
  • Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného rozsahu v písm. a) pro další marketingové účely společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o. a HP Tronic Zlín, spol. s.r.o. , a.s. po dobu 5 let od skončení této soutěže.
  • Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a souhlas může být odvolán. Účastník soutěže má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
  • Zasláním soutěžního vstupu soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení ze strany Pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků.
  • Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat pouze písemně, a to elektronicky na adrese soutez@mediarex.cz, či poštou na adrese: MCP - Mediarex Customer Promotions, Loretánská 13, 118 00 Praha 1
 7. Ostatní ujednání

  • Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.
  • Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.
  • Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
  • Pokud v některé z prodejen Datart nebo Euronics v České a Slovenské republice stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor si vyhrazuje právo zastavit vyplácení výher v takové prodejně až do vyšetření celé záležitosti. Soutěž v ostatních prodejnách tím není nikterak narušena.
  • Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž v jakékoliv síťi v České republice nebo v celé síti, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.
  • Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
  • Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
  • Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.
  • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
  • Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.whirlpool.cz/darky a www.whirlpool.sk/darceky
  • Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.whirlpool.cz/darky a www.whirlpool.sk/darceky

V Praze dne , 3. 9. 2018

frame-scrollup