Záruční podmínky

1. Záruční podmínky domácí spotřebiče

 • Při dodržení pokynů na instalaci, obsluhu a údržbu poskytuje výrobce záruku 24 měsíců na práci mechanika a výměnu náhradního dílu.
 • V rámci záruky jsou kryté všechny vady funkční povahy v rámci běžného používání výrobků Whirlpool v domácnosti.
 • POZOR ! Opravy výrobků, které nejsou používány v domácnosti, nebo jsou prokazatelně přetěžovány, nemohou být opraveny v rámci záruky (restaurace, prádelny, používání výrobků k poskytování služeb apod.).
 • Stejné podmínky platí při používání výrobku v rozporu s návodem na obsluhu.
 • POZOR! Možnost prodloužení záruky na celý výrobek! (viz podmínky 5ti letý servisní kontrakt nebo záruka 8 roků na náhradní díly).

 

2. Záruční podmínky profesionální spotřebiče

Upozorňujeme potenciálni zákazniky, že profesionálni spotřebiče se neřídí Občanským zákoníkem a jeho ustanoveními, ale obchodním zákoníkem, kde je délka záruky stanovena vzájemnou dohodou mezi oběma subjekty.

 

3. Záruční podmínky poloprofesionální spotřebiče

Poloprofesionální spotřebiče jsou určeny pro malé provozovny (školky, malé penziony,kadeřnictví a pod.) a délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Společnost Whirlpool si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s jejich určením a prokazatelně je přetěžován nebo jeho výběr je v rozporu s podstatou provozovny, kde je provozován ( prádelny, provozovny rychlého občerstvení, benzínové pumpy a pod.). Pro tyto provozy musí být zvoleny výrobky profesionální kvality k tomuto účelu určené.

 

4. Záruční list

Záruční list , který je součástí této průvodní knížky, vám na požádání potvrdí prodejce ihned při prodeji. Je platný pouze s potvrzením o zakoupení výrobku (pokladní blok, faktura apod.). Pokud zákazník nepředloží po dobu eventuální záruční opravy potvrzení o zakoupení výrobku, ztrácí nárok na bezplatnou opravu.

Údaje na záručním listě:

 • Typ výrobku
 • Výrobní číslo + 12 NC servisní kód (85XX XXX XXXXX) (potřebné pro objednání záruční opravy)
 • Razítko a podpis prodejce
 • Datum prodeje (potřebné pro objednání záruční opravy)

 

5. Zapojení výrobku

Zapojení výrobku je službou hrazenou zákazníkem, kterou doporučujeme svěřit značkovému servisu Whirlpool. V případě, že se obrátíte na námi neautorizovaný a neproškolený servis, nemůžeme garantovat odborné zapojení výrobku a neneseme odpovědnost za jeho případné poškození. Vznikne-li reklamace z tohoto titulu, nemůže být uznána za záruční opravu a zákazník musí opravu musí uhradit.

Výrobky, jejichž připojení je vyhrazeno pouze pracovníkům s předepsanou kvalifikací:

 • Plynové a kombinované spotřebiče (plyn-elektrika)
 • Elektrické spotřebiče: všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny pohyblivým elektrickým kabelem zakončeným vidlicí.

Značkovému servisu Whirlpool doporučujeme svěřit připojení zejména elektrické trouby a elektrické varné desky. Speciální technické podmínky jsou rovněž stanoveny pro zabudování výrobků do kuchyňských linek.

Společnost Whirlpool CR, spol. s r. o. neodpovídá za poškození vyvolané chybnou instalací výrobku, chybným připojením ke zdroji, za opravy poruch způsobených nekvalitními zdroji a instalací, které neodpovídají technickým normám. Společnost Whirlpool CR, spol. s r. o. neodpovídá za možné škody způsobené osobám, zvířatům nebo věcem, které jsou přímým důsledkem nedodržení doporučení, uvedených v návodu na použití. Zákonná práva nejsou výše uvedeným ovlivněna.

Upozornění: Zhotovení přípojek - elektro, vodovodních, kanalizačních a plynových zabezpečuje na svoje náklady zákazník. Přípojky a instalace musí odpovídat platným technickým normám a bezpečnostním předpisům.

 

6. Opravy v záruční a pozáruční době.

V záruční době je oprávněn opravovat výrobky pouze autorizovaný Značkový servis Whirlpool - tel. 251 001 001.

Na označení originálu montážního listu použije mechanik samolepící identifikační štítek, který je na výrobku nalepen. Samolepicí štítky z výrobku neodstraňujte. I v případě mimozáručních oprav doporučujeme zákazníkům využívat služby značkového servisu. v každém případě trvejte na vystavení platného daňového dokladu o opravě.

Na vykonanou pozáruční opravu je servis povinen poskytnout záruku na práci i materiál. Je třeba uschovat všechny přepravní prvky (tyče, šrouby atd.), pokud jimi byl výrobek vybaven a to po celou dobu záruky. Na náhradní díly dodané na pozáruční opravu značkovým servisem Whirlpool poskytujeme záruční dobu 24 měsíců od data opravy.

 

7. Upozornění pro zákazníka!

 • Obchodní organizace je povinna při prodeji výrobek na požádání kupujícího vybalit, prokázat jeho kompletnost, bezchybný stav a na požádání i předvést správné používání. Současně je na požádání povinna potvrdit záruční list. Dodatečné reklamace na mechanické poškození výrobku, případně jeho nekompletnost, nebudou uznány.
 • Zákazník je povinen po dobu trvání záruční doby předložit doklad o zakoupení výrobku, na kterém se nachází datum nákupu výrobku. Výrobky dovezené společností Whirlpool CR, spol. s r. o. jsou vybaveny servisní knížkou, jejíž předložení bude mechanikem požadováno před započetím opravy. Jakékoli úpravy výrobku v průběhu záruční doby nejsou dovoleny. Porušení tohoto ustanovení má za následek ztrátu nároku na reklamaci, případně záruční opravu.

V případě neopravitelnosti výrobku poskytuje společnost Whirlpool CR, spol. s r. o. službu přímé výměny výrobku v bytě zákazníka. O podrobnostech bude zákazníka informovat servisní technik. Pokud se rozhodnete nevyužít této služby, je potřebné reklamaci uplatnit u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen (ustanovení Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb.), a vždy doložit písemným vyjádřením servisního technika o stavu výrobku.

 

8. Výrobek nemůže být bezplatně opraven v rámci záruky:

 • Pokud není předložen doklad o zakoupení výrobku
 • Při nedodržení způsobu používání a údržby výrobku, uvedeného v návodu na použití
 • Při poškození a poruchy výrobku vyplývajících z následujících možností :
  • v případě neodborné a nevhodné instalace výrobku a nevhodných zdrojů (např. tlak vody, plyn, elektrická přípojka aj.)
  • preventivní údržba (včetně čištění filtrů a čerpadel - menší předměty doporučujeme prát v k tomu určených síťkách)
  • všechny opravy, modifikace výrobku, změny nebo nastavení neschválená předem výrobcem
  • vady vyplývající z živelných událostí a všechna použití v rozporu s jejich určením jako spotřebiče pro domácnost
  • poškození evidentně související (nebo nesoucí charakteristické znaky) s nesprávným napětím, zkraty nebo nestabilitou rozvodné sítě, stejně jako všechny vady související s nesprávným připojením)
  • výrobek po předchozí opravě neautorizovaný servisním partnerem
 • Při poškození nebo vadách estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku:
  • vady z důvodu transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  • vady nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  • změna barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  • vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu apod.)
  • vady příslušenství a skleněné volitelné výbavy (police, plechy apod.), způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením
  • náklady na všechna připojení (voda, plyn, elektrické přípojky)
  • doprava výrobku do dílenských prostor (v případě odmítnutí opravy zákazníkem v bytě)
  • přenastavení směru otvírání dveří, přehození pantů apod.
 • Ostatní:
  • při zásahu do výrobku nepovolanou osobou
  • náklady na poradenství a servisní asistenci v oblastech vysvětlení správného používání výrobku
  • všechny závady, které se neprojevily během návštěvy technika (náklady na cestu a zkoušení)
  • na výrobky používané pro jiné než domácí použití nebo umístěné jinde, než v prostředí domácnosti (restaurace, hotely, kadeřnictví, prádelny, řeznictví, benzínové pumpy, opravárenské provozovny, dílny apod.), nebude poskytnuta záruka v rámci občanského zákoníku
  • oprávněnost záruční opravy v případě spotřebiče umístěného v kancelářích a podobných zařízeních, kde se nepředpokládá nadměrné zatěžování, bude posouzena individuálně na místě technikem a směrodatná pro uznání nároku je technická zpráva, zpracovaná technikem.

 

Značková servisní síť Whirlpool

Garantem servisu na výrobky Whirlpool, Ignis, Polar a Ikea from Whirlpool na území České republiky je Whirlpool CR spol. s r. o. Značková servisní síť je plně organizovaná síť servisních gestorů a jejich partnerů pro výkon záručních oprav, pozáručních oprav a oprav v prodloužené záruce na základě smluvního vztahu s Whirlpool CR spol. s r. o. a jsou pro uvedenou činnost plně kompetentní. Z pohledu servisu není podstatné, kde byl výrobek zakoupen. Všechny výrobky mají při zabezpečování oprav stejnou prioritu. v případě zjištění jiného přístupu volejte prosím Linku zákazníka Whirlpool.

Požadavek na vykonání opravy přijme centrální dispečink Whirlpool servis.

Kontakty najdete také na www.whirlpool.cz a informovat se můžete rovněž v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Doporučujeme našim zákazníkům využívat k opravám a instalacím zásadně značkovou servisní síť, která má odborně vyškolené pracovníky a je povinna používat značkové náhradní díly, dodané společností Whirlpool.

WHIRLPOOL SERVIS: 251 001 001
(objednávky oprav ZÁRUČNÍ / POZÁRUČNÍ)

Linka zákazníka Whirlpool: 251 001 001
(informace o výrobcích)

 

Záruční podmínky

Tuto záruku Vám poskytuje společnost Whirlpool CR, spol s.r.o., Radlická 3201/14, Praha 5, 150 00, IČ: 492 43 411, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20460 (dále „Whirlpool CR“), jako kupujícímu našich domácích spotřebičů.

Vaše záruka – záruční podmínky

Při dodržení pokynů týkajících se instalace, obsluhy a údržby poskytuje výrobce obchodní záruku 24 měsíců na práci mechanika, cestovní náklady a výměnu náhradních dílů. Máte také zákonné právo na bezplatnou náhradu od prodejce v případě, že výrobek neodpovídá smlouvě. Vaše zákonná práva nejsou touto obchodní zárukou dotčena.

Záruční list Vám na požádání potvrdí prodejce ihned při prodeji a tento list platí pouze spolu s dokladem o zakoupení výrobku (stvrzenkou, fakturou apod.). Pokud zákazník v době případné záruční opravy doklad o zakoupení výrobku nepředloží, ztrácí nárok na bezplatnou opravu.

Údaje na záručním listě:

 • typ výrobku
 • sériové výrobní číslo + 12 NC servisní kód (8XXX XXX XXXXX)  (požadován pro objednání záruční opravy)
 • razítko a podpis prodejce
 • datum prodeje (požadováno pro objednání záruční opravy)

Při prodeji je obchodní organizace povinna na žádost kupujícího výrobek vybalit k prokázání jeho kompletnosti a bezchybného stavu a na požádání výrobek i předvést. Současně je také povinna na požádání potvrdit záruční list. Dodatečné reklamace na mechanické poškození výrobku nebo jeho nekompletnost nebudou uznány.

Tyto záruční podmínky platí pro spotřebiče zakoupené a používané v České republice.

Jak uplatnit reklamaci v rámci záruky?

Během záručního období je zákazník povinen předložit doklad o zakoupení výrobku, na kterém je uvedeno datum zakoupení výrobku. Výrobky dovezené společností Whirlpool CR jsou vybaveny servisní brožurou, jejíž předložení bude mechanik požadovat před započetím opravy.

Pro reklamace nás kontaktujte, jak je uvedeno níže.

Co bude opraveno?

V záruční době je oprávněn opravovat výrobky pouze autorizovaný Značkový servis Whirlpool. Neodstraňujte prosím z výrobku samolepicí štítky s čárovým kódem.

Služby Značkového servisu Whirlpool doporučujeme zákazníkům využívat i pro pozáruční opravy. V každém případě vždy požadujte vystavení platného daňového dokladu o opravě. Na vykonanou pozáruční opravu je servis povinen poskytnout záruku na práci a materiál. Po celou dobu záruky je zapotřebí uchovat všechny přepravní prvky (přepravní vzpěry, šrouby atd.), pokud jimi byl výrobek vybaven. Na náhradní díly dodané pro pozáruční opravu Značkovým servisem Whirlpool také poskytujeme záruční dobu 24 měsíců od data opravy.

Co pokrývá tato záruka?

Záruka pokrývá všechny vady funkční povahy v rámci běžného používání výrobků Whirlpool v domácnosti.

Co tato záruka nepokrývá?

V rámci této záruky nemohou být provedeny opravy výrobků, které nejsou používány v domácnosti, nebo jsou prokazatelně přetěžovány. (Restaurace, prádelny, používání výrobků k poskytování služeb apod.) Stejné podmínky platí i při používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze.

Žádné úpravy výrobku nejsou v záruční době dovoleny. Porušení tohoto ustanovení bude mít za následek ztrátu nároku na reklamaci nebo na záruční opravu.

Výrobek nemůže být bezplatně opraven v rámci záruky:  

 • pokud není předložen doklad o zakoupení výrobku,
 • při nedodržení způsobu používání a údržby výrobku, jak je uvedeno v návodu k použití,
 • v případě poškození a poruchy výrobku v důsledku následujících možností:
  • v případě neodborné a nesprávné instalace výrobku a nevhodných zdrojů (jako je např. tlak vody, plyn, elektrická přípojka apod.),
  • preventivní údržba (včetně čištění filtrů a čerpadel, menší kusy doporučujeme prát v síťkách dodaných k tomuto účelu),
  • veškeré opravy, úpravy výrobku, změny nebo nastavení, které výrobce předem neschválil,
  • vady vzniklé v důsledku přírodních katastrof a jakéhokoli použití v rozporu s určeným použitím výrobku jako domácího spotřebiče,
  • poškození zjevně související s nesprávným napětím, zkraty nebo nestabilitou rozvodné sítě (nebo mající charakteristické znaky takových situací), stejně jako všechny vady související s nesprávným připojením),
  • předchozí opravu výrobku  provedl neautorizovaný servisní partner;
 • v případě poškození nebo vady estetických prvků (nezajišťujících funkčnost výrobku):
  • vady vzniklé v důsledku poškození při přepravě nebo manipulaci s výrobkem (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbité sklo a police apod.),
  • vady nefunkčních estetických prvků, jako jsou držadla, skla, ovládací spínače apod., v důsledku běžného opotřebení – změna barvy plastových součástí (což je běžný fyzikálně chemický jev po určité době používání),
  • vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti určována charakterem dané součásti (žárovky, vodní, vzduchové a prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu apod.),
  • vady příslušenství a skleněných volitelných prvků (police, talíře apod.), způsobené nesprávnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením.
 • Záruční opravy také nezahrnují následující:
  • vady příslušenství a skleněných volitelných prvků (police, talíře apod.), způsobené nesprávnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením.
  • náklady na veškeré připojení (připojení vody, plynu a elektřiny),
  • přepravu výrobku do dílenské provozovny (pokud zákazník odmítne provedení opravy u něj v bytě),
  • změnu nastavení směru otevírání dveří, přemístění pantů apod.,
  • náklady na poradenství a servisní asistenci v rámci vysvětlení správného používání výrobku,
  • v případě nedovoleného zasahování do výrobku nepovolanou osobou.

Na výrobky používané pro jiné než domácí použití nebo umístěné v jiném prostředí než domácnost (restaurace, hotely, kadeřnictví, prádelny, řeznictví, benzínové pumpy, opravárenské provozovny apod.) nebude poskytnuta záruka podle občanského zákoníku.

Co dalšího nabízíme?

Zapojení výrobku: Jedná se o službu hrazenou zákazníkem, kterou doporučujeme svěřit značkovému servisním centru Whirlpool. Pokud se obrátíte na servis, kterému jsme neposkytli autorizaci a zaškolení, nemůžeme zaručit odborné zapojení výrobku a neponeseme odpovědnost za jeho případné poškození. Vznikne-li z tohoto titulu reklamace, nemůže být uznána jako záruční oprava a náklady na opravu bude muset hradit zákazník. Výrobky, jejichž připojení musí provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací:

A) Plynové a kombinované spotřebiče (plyn-elektřina).

B) Elektrické spotřebiče: všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny pohyblivým elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Doporučujeme svěřit Značkovému servisu Whirlpool zejména zapojení pro elektrické trouby a elektrické varné desky. Speciální technické podmínky jsou také stanoveny pro instalaci výrobků do kuchyňských linek. Společnost Whirlpool CR neodpovídá za poškození způsobené chybnou instalací výrobku, chybným připojením ke zdroji napájení, za opravy poruch způsobených nekvalitními zdroji napájení a instalací neodpovídající technickým normám. Společnost Whirlpool nenese odpovědnost za možné škody způsobené osobám či zvířatům nebo škody na majetku, které jsou přímým důsledkem nedodržení doporučení uvedených v návodu k použití. Zákonná práva nejsou výše uvedenými ustaveními dotčena. Upozornění: Připojení k elektřině, vodě, kanalizaci a plynu zajišťuje sám zákazník na vlastní náklady. Připojení a instalace musí odpovídat příslušným technickým normám a bezpečnostním předpisům.

Nárok na záruční opravu v případě spotřebičů umístěných v kancelářích a podobných prostorách, kde se nepředpokládá nadměrná zátěž, posoudí individuálně technik na místě, a pro uznání nároku na případnou reklamaci bude směrodatná technická zpráva, kterou vypracuje.

Co když nelze spotřebič opravit?

Pro případy, že výrobek nelze opravit, poskytuje společnost Whirlpool CR službu přímé výměny výrobku u zákazníka doma. O podrobnostech Vás bude informovat servisní technik. Pokud se rozhodnete této služby nevyužít, je nutno uplatnit reklamaci u obchodní organizace, u níž byl výrobek zakoupen, a vždy přeložit písemné vyjádření servisního technika o stavu výrobku.

Kontaktujte nás

Naši odborníci v týmu zákaznického servisu jsou připraveni Vám pomoci, kdykoli to budete potřebovat. Poskytnou Vám:

- rady a tipy na řešení problémů se spotřebiči,

- informace a praktické rady o co nejlepším využití Vašeho spotřebiče,

- zajištění opravy výrobku autorizovaným servisním technikem společnosti Whirlpool,

- návody k obsluze a informace o výrobku.

251 001 001 * pondělí až pátek 8:00 – 18:00 *(místní hovory)

V případě volání mobilním telefonem může Váš poskytovatel mobilních služeb účtovat dodatečné poplatky. Hovory mohou být sledovány a zaznamenány za účelem zlepšování služeb.

Garantem servisu v České republice je společnost Whirlpool CR. Značková servisní síť je plně organizovaná síť servisních gestorů a jejich partnerů pro provádění záručních oprav, pozáručních oprav a oprav v rámci prodloužené záruky, a to na základě smluvního vztahu se společností Whirlpool CR spol. s r. o. a s plnou kompetencí pro uvedené činnosti. Servis Whirlpool přijme žádost o opravu z centrálního dispečinku. Kontaktní údaje naleznete rovněž na stránce Kontaktujte nás, informovat se můžete také v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

DOPORUČUJEME zákazníkům využívat k opravám a instalacím značkovou servisní síť, která má odborně vyškolené pracovníky a je povinna používat značkové náhradní díly dodávané společností Whirlpool.