Záruční podmínky

1. Záruční podmínky domácí spotřebiče

 • Při dodržení pokynů na instalaci, obsluhu a údržbu poskytuje výrobce záruku 24 měsíců na práci mechanika a výměnu náhradního dílu.
 • V rámci záruky jsou kryté všechny vady funkční povahy v rámci běžného používání výrobků Whirlpool v domácnosti.
 • POZOR ! Opravy výrobků, které nejsou používány v domácnosti, nebo jsou prokazatelně přetěžovány, nemohou být opraveny v rámci záruky (restaurace, prádelny, používání výrobků k poskytování služeb apod.).
 • Stejné podmínky platí při používání výrobku v rozporu s návodem na obsluhu.
 • POZOR! Možnost prodloužení záruky na celý výrobek! (viz podmínky 5ti letý servisní kontrakt nebo záruka 8 roků na náhradní díly).

 

2. Záruční podmínky profesionální spotřebiče

Upozorňujeme potenciálni zákazniky, že profesionálni spotřebiče se neřídí Občanským zákoníkem a jeho ustanoveními, ale obchodním zákoníkem, kde je délka záruky stanovena vzájemnou dohodou mezi oběma subjekty.

 

3. Záruční podmínky poloprofesionální spotřebiče

Poloprofesionální spotřebiče jsou určeny pro malé provozovny (školky, malé penziony,kadeřnictví a pod.) a délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Společnost Whirlpool si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s jejich určením a prokazatelně je přetěžován nebo jeho výběr je v rozporu s podstatou provozovny, kde je provozován ( prádelny, provozovny rychlého občerstvení, benzínové pumpy a pod.). Pro tyto provozy musí být zvoleny výrobky profesionální kvality k tomuto účelu určené.

 

4. Záruční list

Záruční list , který je součástí této průvodní knížky, vám na požádání potvrdí prodejce ihned při prodeji. Je platný pouze s potvrzením o zakoupení výrobku (pokladní blok, faktura apod.). Pokud zákazník nepředloží po dobu eventuální záruční opravy potvrzení o zakoupení výrobku, ztrácí nárok na bezplatnou opravu.

Údaje na záručním listě:

 • Typ výrobku
 • Výrobní číslo + 12 NC servisní kód (85XX XXX XXXXX) (potřebné pro objednání záruční opravy)
 • Razítko a podpis prodejce
 • Datum prodeje (potřebné pro objednání záruční opravy)

 

5. Zapojení výrobku

Zapojení výrobku je službou hrazenou zákazníkem, kterou doporučujeme svěřit značkovému servisu Whirlpool. V případě, že se obrátíte na námi neautorizovaný a neproškolený servis, nemůžeme garantovat odborné zapojení výrobku a neneseme odpovědnost za jeho případné poškození. Vznikne-li reklamace z tohoto titulu, nemůže být uznána za záruční opravu a zákazník musí opravu musí uhradit.

Výrobky, jejichž připojení je vyhrazeno pouze pracovníkům s předepsanou kvalifikací:

 • Plynové a kombinované spotřebiče (plyn-elektrika)
 • Elektrické spotřebiče: všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny pohyblivým elektrickým kabelem zakončeným vidlicí.

Značkovému servisu Whirlpool doporučujeme svěřit připojení zejména elektrické trouby a elektrické varné desky. Speciální technické podmínky jsou rovněž stanoveny pro zabudování výrobků do kuchyňských linek.

Společnost Whirlpool CR, spol. s r. o. neodpovídá za poškození vyvolané chybnou instalací výrobku, chybným připojením ke zdroji, za opravy poruch způsobených nekvalitními zdroji a instalací, které neodpovídají technickým normám. Společnost Whirlpool CR, spol. s r. o. neodpovídá za možné škody způsobené osobám, zvířatům nebo věcem, které jsou přímým důsledkem nedodržení doporučení, uvedených v návodu na použití. Zákonná práva nejsou výše uvedeným ovlivněna.

Upozornění: Zhotovení přípojek - elektro, vodovodních, kanalizačních a plynových zabezpečuje na svoje náklady zákazník. Přípojky a instalace musí odpovídat platným technickým normám a bezpečnostním předpisům.

 

6. Opravy v záruční a pozáruční době.

V záruční době je oprávněn opravovat výrobky pouze autorizovaný Značkový servis Whirlpool - tel. 251 001 001.

Na označení originálu montážního listu použije mechanik samolepící identifikační štítek, který je na výrobku nalepen. Samolepicí štítky z výrobku neodstraňujte. I v případě mimozáručních oprav doporučujeme zákazníkům využívat služby značkového servisu. v každém případě trvejte na vystavení platného daňového dokladu o opravě.

Na vykonanou pozáruční opravu je servis povinen poskytnout záruku na práci i materiál. Je třeba uschovat všechny přepravní prvky (tyče, šrouby atd.), pokud jimi byl výrobek vybaven a to po celou dobu záruky. Na náhradní díly dodané na pozáruční opravu značkovým servisem Whirlpool poskytujeme záruční dobu 24 měsíců od data opravy.

 

7. Upozornění pro zákazníka!

 • Obchodní organizace je povinna při prodeji výrobek na požádání kupujícího vybalit, prokázat jeho kompletnost, bezchybný stav a na požádání i předvést správné používání. Současně je na požádání povinna potvrdit záruční list. Dodatečné reklamace na mechanické poškození výrobku, případně jeho nekompletnost, nebudou uznány.
 • Zákazník je povinen po dobu trvání záruční doby předložit doklad o zakoupení výrobku, na kterém se nachází datum nákupu výrobku. Výrobky dovezené společností Whirlpool CR, spol. s r. o. jsou vybaveny servisní knížkou, jejíž předložení bude mechanikem požadováno před započetím opravy. Jakékoli úpravy výrobku v průběhu záruční doby nejsou dovoleny. Porušení tohoto ustanovení má za následek ztrátu nároku na reklamaci, případně záruční opravu.

V případě neopravitelnosti výrobku poskytuje společnost Whirlpool CR, spol. s r. o. službu přímé výměny výrobku v bytě zákazníka. O podrobnostech bude zákazníka informovat servisní technik. Pokud se rozhodnete nevyužít této služby, je potřebné reklamaci uplatnit u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen (ustanovení Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb.), a vždy doložit písemným vyjádřením servisního technika o stavu výrobku.

 

8. Výrobek nemůže být bezplatně opraven v rámci záruky:

 • Pokud není předložen doklad o zakoupení výrobku
 • Při nedodržení způsobu používání a údržby výrobku, uvedeného v návodu na použití
 • Při poškození a poruchy výrobku vyplývajících z následujících možností :
  • v případě neodborné a nevhodné instalace výrobku a nevhodných zdrojů (např. tlak vody, plyn, elektrická přípojka aj.)
  • preventivní údržba (včetně čištění filtrů a čerpadel - menší předměty doporučujeme prát v k tomu určených síťkách)
  • všechny opravy, modifikace výrobku, změny nebo nastavení neschválená předem výrobcem
  • vady vyplývající z živelných událostí a všechna použití v rozporu s jejich určením jako spotřebiče pro domácnost
  • poškození evidentně související (nebo nesoucí charakteristické znaky) s nesprávným napětím, zkraty nebo nestabilitou rozvodné sítě, stejně jako všechny vady související s nesprávným připojením)
  • výrobek po předchozí opravě neautorizovaný servisním partnerem
 • Při poškození nebo vadách estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku:
  • vady z důvodu transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  • vady nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  • změna barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  • vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu apod.)
  • vady příslušenství a skleněné volitelné výbavy (police, plechy apod.), způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením
  • náklady na všechna připojení (voda, plyn, elektrické přípojky)
  • doprava výrobku do dílenských prostor (v případě odmítnutí opravy zákazníkem v bytě)
  • přenastavení směru otvírání dveří, přehození pantů apod.
 • Ostatní:
  • při zásahu do výrobku nepovolanou osobou
  • náklady na poradenství a servisní asistenci v oblastech vysvětlení správného používání výrobku
  • všechny závady, které se neprojevily během návštěvy technika (náklady na cestu a zkoušení)
  • na výrobky používané pro jiné než domácí použití nebo umístěné jinde, než v prostředí domácnosti (restaurace, hotely, kadeřnictví, prádelny, řeznictví, benzínové pumpy, opravárenské provozovny, dílny apod.), nebude poskytnuta záruka v rámci občanského zákoníku
  • oprávněnost záruční opravy v případě spotřebiče umístěného v kancelářích a podobných zařízeních, kde se nepředpokládá nadměrné zatěžování, bude posouzena individuálně na místě technikem a směrodatná pro uznání nároku je technická zpráva, zpracovaná technikem.

 

Značková servisní síť Whirlpool

Garantem servisu na výrobky Whirlpool, Ignis, Polar a Ikea from Whirlpool na území České republiky je Whirlpool CR spol. s r. o. Značková servisní síť je plně organizovaná síť servisních gestorů a jejich partnerů pro výkon záručních oprav, pozáručních oprav a oprav v prodloužené záruce na základě smluvního vztahu s Whirlpool CR spol. s r. o. a jsou pro uvedenou činnost plně kompetentní. Z pohledu servisu není podstatné, kde byl výrobek zakoupen. Všechny výrobky mají při zabezpečování oprav stejnou prioritu. v případě zjištění jiného přístupu volejte prosím Linku zákazníka Whirlpool.

Požadavek na vykonání opravy přijme centrální dispečink Whirlpool servis.

Kontakty najdete také na www.whirlpool.cz a informovat se můžete rovněž v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Doporučujeme našim zákazníkům využívat k opravám a instalacím zásadně značkovou servisní síť, která má odborně vyškolené pracovníky a je povinna používat značkové náhradní díly, dodané společností Whirlpool.

WHIRLPOOL SERVIS: 251 001 001
(objednávky oprav ZÁRUČNÍ / POZÁRUČNÍ)

Linka zákazníka Whirlpool: 251 001 001
(informace o výrobcích)