Smluvní podmínky pro prodlouženou záruku, tzv. Extra záruku

Všeobecné smluvní podmínky dodatečné extra záruky, která je k dispozici v rámci této akce (pouze na náhradní díly; netýká se pracovních úkonů).

Tato dodatečná záruka se týká výhradně zakoupeného výrobku a je vymezena zde stanovenými všeobecnými smluvními podmínkami. Pro využití dodatečné extra záruky poskytnuté v rámci této propagační akce je nutné výrobek registrovat během 60 dní od data koupě na webové stránce www.register10.eu, nebo prostřednictvím telefonátu na telefonní číslo poskytnuté v dokumentaci k výrobku.

Platnost této dodatečné záruky je uvedena v propagačních materiálech dodaných s výrobkem. Platnost počíná běžet datem koupě výrobku, které je zaznamenané na nákupním dokladu (nicméně platí, že je pro její aktivaci nutná registrace).V případě vadnosti výrobku již při doručení má spotřebitel právo na příslušný náhradní díl či díly, a to po celou dobu trvání této dodatečné záruky z propagační akce. Zdarma je pouze daný náhradní díl. Práci a veškeré další náklady v rámci daného zákroku tato dodatečná záruka nepokrývá, a musí je tedy strpět spotřebitel. Mimo to je pro využití výhod této záruky spotřebitel povinen kontaktovat oddělení Služby péče o zákazníka autorizované společností Beko Europe Management SRL SpA, nebo některou z jeho poboček v dané zemi a využít jeho služeb. Odkazy na ně jsou uvedeny v záložce Služby na webových stránkách dané země, kde jste výrobek zakoupil/a.

Tato dodatečná záruka není platná (a výrobce tudíž není povinen dodat náhradní díly) v případě jiného než domácího užití výrobku, nebo v případě, že není jeho instalace, údržba nebo užití v souladu s dodanými pokyny, nebo v případě nesprávné údržby, údržby prováděné neautorizovaným personálem, nebo použití neoriginálních náhradních dílů.

S výjimkou Evropské unie platí tato dodatečná záruka pouze v případě používání výrobku v zemi, kde byl zakoupen. Pokud po zakoupení výrobku nedošlo k registraci kupního dokladu, ale spotřebitel přesto potřebuje využít výhod této omezené záruky, musí se prokázat originálním dokladem o koupi a zároveň dokladem o registraci výrobku, který se musí jednoznačně týkat výrobku, k němuž si přeje záruku uplatnit.

Tato dodatečná záruka tudíž není platná, bylo-li sériové číslo výrobku odstraněno, pozměněno, nebo je těžké jej ověřit. Mějte prosím na paměti, že v některých zemích poskytuje společnost Whirlpool za úplatu dodatečné asistenční služby, které pokrývají část situací, na které se nevztahuje tato dodatečná záruka (podrobnosti viz tento dokument).

Další položky nezahrnuté do této dodatečné záruky

Kromě výše zmíněných položek jsou vyňaty i následující:

1. Poškození, skvrny, chátrání či vyblednutí barev způsobené opotřebováním, vystavením chemickým látkám, rzí či oxidací povrchů z nerezové oceli.

2. Oprava či výměna pojistek.

3. Žárovky, vzduchové či vodní filtry a veškeré další spotřební díly nebo díly podléhající opotřebení.

4. Estetické nebo provozní škody či nedostatky produktu nebo jeho jednotlivých dílů, ať už způsobené přímo, nepřímo, náhodně či úmyslně, následkem kalamity, nesprávnou manipulací s výrobkem, odcizením, nehodou, pozměněním, nesprávným užitím, přemístěním, zneužitím, požárem, povodní, zemětřesením, vyšší mocí, nesprávnou montáží, montáží v nesouladu s právními předpisy ohledně místních elektrických a hydraulických systémů, nebo užitím, které společnost Whirlpool neschválila.

5. Opravy částí či systémů nutné z důvodu neautorizovaných úprav výrobku.

6. Odštěpování skleněných či sklo-keramických povrchů spotřebičů (varná deska, trouba atd.).

7. Případy, kdy výrobky nelze opravit, jsou z této doplňkové záruky vyloučeny.

Dodatek k produktům bez rozšířené záruky vztahující se na některý konkrétní díl či veškeré náhradní díly. Bez ohledu na to, zda se na váš produkt vztahuje rozšířená záruka na některý konkrétní díl či veškeré náhradní díly, jej můžete zaregistrovat buď na některém z telefonních čísel uvedených v příručce k produktu, nebo na webové stránce garanplus.eu případně whplus.eu (postup se může lišit, podrobnosti naleznete v příloze k návodu Vašeho spotřebiče), nebo jiných uvedených stránkách značky, jejíž výrobek jste zakoupili (Whirlpool.eu, Indesit.com, Hotpoint.eu, Bauknecht.eu), a to výše zmíněným postupem.

Registrací svého nového elektrického spotřebiče získáte důležité aktuální bezpečnostní informace ohledně jeho užívání. Zašleme vám také odkaz, na kterém si můžete nahrát doklad o koupi produktu do našeho systému. Doklad musí být platný a čitelný a obsahovat označení daného produktu. Tato možnost se vztahuje pouze na produkty našich značek. Nákupní doklad pro vás uschováme, takže ho nebudete muset předkládat při žádosti o zásah našeho autorizovaného technika v případě potřeby záručního servisu.

Veškerá práva vyplývající ze zákonné záruky zůstávají nezměněna.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.