logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Všeobecné podmínky interního objednávkového systému

společnosti Whirlpool CR, spol. s r.o.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) interního objednávkového systému (dále jen „IOS“) vydává společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 3201/14, IČ 49243411 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 20460(dále jen „Společnost“).
  2. Využívat IOS má právo pouze zaměstnanci Společnosti a osoby, kterým Společnost přidělila přihlašovací heslo (dále jen „Oprávněné osoby“). IOS není veřejně přístupný.
  3. Definice některých pojmů pro účely VOP:
   • zbožím nebo výrobkem se rozumí výrobky značky Whirlpool, Bauknecht, Polar, Wpro umístěné v IOS.

   • prodávajícím je Společnost;

   • kupujícím je Oprávněná osoba po uzavření kupní smlouvy;

   • kupní cenou je cena výrobku spolu s likvidačním poplatkem, daně s přidané hodnoty a případně dalších plateb stanovených právními předpisy

  4. Spojení:
   • e-mail: Prague_Recepce@whirlpool.com

   • fax: +420 251 56 40 55

   • písemně: Whirlpool CR, spol. s r.o., Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

   • telefon: +420 840 11 13 13

 2. Objednávka

  1. Na internetových stránkách IOS se nachází formulář – objednávka – obsahující údaje nutné pro identifikaci Oprávněné osoby a identifikaci objednávaného výrobku, cena výrobku. Do okamžiku odeslání objednávky má právo objednatel měnit své volby nebo volbu úplně zrušit a objednání zboží neuskutečnit.
  2. Vyplněním objednávky a jejím zasláním Společnosti dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany objednávajícího.
  3. Po doručení objednávky Společnost ověří, zda ji učinila Oprávněná osoba v objednávce uvedená. Společnost objednateli na jeho elektronickou adresu potvrdí, že objednávku obdržela.
  4. Objednané zboží bude dodáno Oprávněné osobě prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou v objednávce jako adresa závozu. O termínu dodání bude kupující vyrozuměn telefonicky, případně e-mailem. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě, že zboží nebude na skladu, o prodloužení dodací lhůty bude kupující vyrozuměn e-mailem.
  5. Společnost má právo omezit počet objednávaných výrobků celkově nebo dle jednotlivých typů (druhů). O tom bude Oprávněná osoba v rámci procesu objednávání informována.
 3. Kupní cena

  1. Kupní ceny výrobků jsou na IOS vždy uváděny s platnou výší daně z přidané hodnoty, případně likvidačním poplatkem a případně dalšími platbami stanovenými právními předpisy. U každého nabízeného výrobku je vždy uváděna konečná kupní cena pro objednatele. Takto označená kupní cena je závazná a u daného určitého výrobku platí do změny ceny Společností.
  2.  Pro objednávky zaslané objednatelem do dne změny kupní ceny výrobku se použijí stávající kupní ceny. Pro objednávky učiněné po změně kupní ceny výrobku se použijí nové kupní ceny.
  3. Pro výrobky objednané na /nebo v rámci určitých akcí, pro které budou stanoveny zvláštní akční slevy, platí, že kupní cena výrobku zahrnující kupní cenu s akční slevou je účinná pro objednávku učiněnou jen a pouze na/ nebo v rámci dané akce.
 4. Kupní smlouva

  1. Kupní smlouva je smlouvou uzavřenou dle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku s použitím ustanovení § 52 a násl. občanského zákoníku.
  2. Na základě kupní smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu zboží a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
  3. Kupní smlouva je uzavřena dnem doručení objednávky objednatele Společnosti.
  4. Vlastnictví zboží stejně jako nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v dohodnutém místě.
  5. Kupní smlouva je po svém uzavření Společností archivována v elektronické podobě pouze pro vnitřní potřebu Společnosti. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí výrobku.
  2. Prodávající může od smlouvy odstoupit do 90 dnů ode dne doručení objednávky, a to zejména jestliže určitý výrobek již není na skladě nebo ve výrobním programu.
  3. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně.
  4. Odstoupí-li od smlouvy kupující poté, co mu již bude zboží dodáno, je povinen jej vrátit nepoškozené, se všemi součástmi a příslušenstvími spolu s originálním obalem, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
 6. Dodání zboží

  1. Zboží bude kupujícímu dodáno obvykle prostřednictvím dopravce nebo pošty nebo zasilatelství.
  2. Náklady na dodání jsou zahrnuty v ceně vyjma dodávky „na dobírku“, kde je hrazen poplatek dle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb. Náklady na komunikaci mezi stranami nese každá ze stran samostatně.
 7. Předání a převzetí zboží při dodání prostřednictvím dopravce

  1. Není-li uvedeno jinak, zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím ve sjednaný den.
  2. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží v uvedeném místě a čase. Nebude-li kupující přebírat zboží osobně, je povinen vybavit svého zástupce písemnou plnou mocí, kterou se prokáže dopravci a, bude-li to vyžadovat, také ji předá.
  3. Výrobky budou vydány proti písemnému potvrzení dodacího listu s uvedením jména, příjmení a adresy bydliště osoby, přebírající výrobky. Přebírající osoba se prokáže v případě vyzvání dopravcem platným občanským průkazem nebo pasem a případně předloží plnou moc. Vzor plné moci je uveden na internetových stránkách IOS prodávajícího vedle těchto VOP.
  4. Originál výtisku přepravního nebo dodacího listu a dvě kopie si ponechá dopravce, jedna kopie je ponechána přebírajícímu. Dodací list musí být přebírajícím potvrzen podpisem.
  5. Pracovník dopravce na žádost přebírajícího dopraví výrobky za první uzamykatelné dveře bytu nebo nebytového prostoru určeného přebírajícím, nikoli na vzdálenost delší než 100 m.
  6. S výrobky bude přebírajícímu předán návod k obsluze a záruční list, obsahuje-li to balení od výrobce. Dle typu výrobku a výrobce je dodán potvrzený nebo nepotvrzený záruční list. Potvrzeným záručním listem se rozumí záruční list, u kterého jsou vyplněny uváděné údaje (jako např. typ výrobku, datum prodeje, atd.), a je opatřen otiskem razítka a podpisem. Nepotvrzený záruční list je spolu s daňovým dokladem o koupi (fakturou) náhradou potvrzeného záručního listu. Konkrétní podmínky záručních listů pro každého výrobce jsou uvedeny na internetových stánkách IOS.
  7. Spolu s dodaným zbožím nebo bez zbytečného odkladu po dodání zboží zašle prodávající kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu), není-li zboží zasíláno „na dobírku“. Při zasílání zboží „na dobírku“ hradí kupující kupní cenu při vydání zboží poskytovatelem poštovních služeb.
 8. Instalace výrobků

  1. Je-li nutná instalace výrobku, provádí ji buď kupující sám, nebo odborný servis, jejichž aktuální seznam je uveden v příloze záručního listu nebo na internetových stránkách IOS prodávajícího.
  2. Společnost neodpovídá za škody způsobené vadnou instalací výrobku.
 9. Placení

  1. Společnost vystavuje proformafaktury a kupující je povinen je uhradit. Jestliže nebude kupní cena připsána na účet Společnosti ani do 15 dnů ode dne odeslání proformafaktury kupujícímu, kupní smlouva se k poslednímu dni lhůty ruší.
  2. Kupní cenu výrobků, která nebyla uhrazena při převzetí zboží, hradí kupující prodávajícímu na jeho účet prodávajícího oznámený kupujícímu zejména na proformafaktuře a to nejpozději ve lhůtě uvedené v proformafaktuře.
  3. Pro identifikaci kupujícího a platby je kupující povinen uvádět variabilní symbol, kterým je číslo proformafaktury. Kupující nese zcela odpovědnost za to, jestliže neuvede variabilní symbol nebo jej uvede chybně, a platba proto nebude moci být identifikována. Do doby, než bude platba určena, má se za to, že úhrada nebyla provedena řádně na účet Společnosti.
  4. Poté, co bude proformafaktura uhrazena, zašle Společnost kupujícímu zboží spolu s řádným daňovým dokladem (fakturou).
  5. Daňový doklad může být Společností zasílán i v elektronické podobě.
 10. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

  1. Prodávající poskytuje na výrobky záruku v trvání dvou let ode dne převzetí výrobku kupujícím nebo jeho zástupcem.
  2. Výrobky může kupující reklamovat u prodávajícího nebo v odborném servisu, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách IOS prodávající či bude na požádání zaslán kupujícímu.
  3. Pro reklamování výrobků je nutný potvrzený záruční list nebo nepotvrzený záruční list spolu s daňovým dokladem (fakturou), jinak může být reklamace odmítnuta.
  4.  Nelze reklamovat výrobky, u nichž k poškození nebo zničení došlo nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním. Bližší informace o podmínkách reklamace jsou uvedeny na záručním listu výrobku.
  5.  Záruční i pozáruční servis provádí odborný servis, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách IOS prodávajícího nebo bude na vyžádání zaslán.
  6. U výrobků chladící techniky má kupující právo takový výrobek, který je poškozený, neupotřebitelný nebo který nechce již užívat, předat bezplatně k odborné likvidaci specializované firmě, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách IOS prodávajícího nebo bude na vyžádání zaslán. Jiný elektroodpad předá kupující příslušným zpracovatelům elektroodpadu (např. sběrné dvory obcí).
  7. Na základě zvláštní smlouvy může být dohodnuta delší než dvouletá záruční lhůta. Bližší podmínky prodloužení záruční lhůty jsou uvedeny na internetových stránkách IOS prodávajícího nebo budou sděleny telefonicky.
 11. Odpovědnost za škodu

  1. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, kterou mu způsobí svým jednáním v souvislosti s dodáním výrobku.
  2.  Prodávající odpovídá kupujícímu dle příslušných právních předpisů za škodu způsobenou vadou výrobku.
  3. Při zaevidování Oprávněné osoby je mu přiděleno individuální heslo pro komunikaci se Společností zejména pro provádění objednávek. Heslo je nepřenosné. Oprávněná osoba není oprávněna heslo sdělit nebo zpřístupnit třetí osobě. Společnost neodpovídá Oprávněné osobě za škodu způsobenou zneužitím hesla.
 12. Souhlas objednatele

  1. Objednatel svým zaevidováním u Společnosti dává souhlas se zpracováním jím uváděných osobních údajů pro účely plnění smluv a pro nabízení nového zboží a služeb. Pokud objednatel písemně oznámí Společnosti, že nesouhlasí se zpracováváním svých osobních údajů pro nabízení nového zboží a služeb, Společnost údaje nadále pro tyto účely nebude využívat.
  2. Objednatel svým zaevidováním u Společnosti dává souhlas k využívání svého elektronického kontaktu pro zasílání informací a sdělení o nových výrobcích či službách nabízených Společností. Svůj souhlas se zasílám informací a sdělení o nových výrobcích a službách nabízených Společností může kdykoli bezplatně odvolat prostřednictvím internetové stránky IOS příslušnou volbou nebo na e-mailovou adresu uvedenou v těchto podmínkách.
 13. Ustanovení závěrečná

  1. Případné dotazy je možné zasílat na kontakty uvedené shora.
  2. Na zařazení osoby mezi Oprávněné osoby není právní nárok. Společnost může kdykoli jakékoli osobě odejmout postavení Oprávněné osoby. Vyřazení z evidence Oprávněných osob znamená, že objednatel nebude moci využívat nákupu výrobků prostřednictvím IOS Společnosti.
  3. Společnost se při svém poskytování služeb řídí pravidly poctivého obchodního styku, slušným chování a dobrými mravy.
  4. Právní vztahy mezi objednatelem a Společností se řídí českým právním řádem.
  5. V rámci kupní smlouvy strany sjednávají, že případné spory budou řešit dohodou. Nepodaří-li se dohody dosáhnout, předloží strany nebo některý z nich spor příslušnému soudu.
  6. Veškeré výrobky dodávané prodávajícím splňují české právní, technické i ekologické normy.
  7. Oprávněná osoba/kupující tím, že byť elektronickou formou odsouhlasí tyto Všeobecné obchodní podmínky a zaregistruje se příslušným způsobem v rámci IOS u Společnosti, vyjadřuje jednoznačnou vůli být těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v celém rozsahu vázán.
  8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání Společností. Změny Všeobecných obchodních podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách Společnosti.
frame-scrollup