logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Právní podmínky použití internetových stránek Whirlpool.cz

Žádáme všechny návštěvníky našich internetových stránek, aby se seznámili s těmito podmínkami.

Vstupem na tuto stránku souhlasíte se všemi podmínkami a ustanoveními zde uvedenými. Provozovatelem internetových stránek www.whirlpool.cz je společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., dále uváděná jen jako „Whirlpool CR“.

Materiál této stránky je určen pouze pro nekomerční osobní účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se každý uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a nebo další vlastnická práva zde obsažená. Není-li výslovně uvedeno jinak, obsah těchto internetových stránek je jen a pouze informativní, poskytující pouze základní obecné údaje a uživatel si musí být větom, že mohou obsahovat chyby a nemusí být v reálném čase zcela aktuální, a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 a násl. z.č. 89/2016 Sb., občanský zákoník.

Jakékoli neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, soukromí a reklamních práv.

Všechny obchodní značky, prodejní značky a loga nalezená na této stránce jsou registrovanými nebo neregistrovanými značkami Whirlpool CR nebo mateřských společností nebo jeho sesterských společností. Obsah těchto stránek nikoho neopravňuje k použití ochranné známky, značky nebo využití jiného autorského práva společnosti bez písemného souhlasu vlastníka těchto práv.

Informace a související vyobrazení na této stránce jsou poskytnuty "tak jak jsou", tedy bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či konkludentní.

Společnost a její dodavatelé se tímto zříkají všech záruk a podmínek týkajících se těchto informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy.

Whirlpool CR neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací. Whirlpool CR neručí a nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací na stránkách.

Whirlpool CR si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech resp. dostupnosti těchto stránek.

Whirlpool CR nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následující, nepřímé škody nebo škody zakladající trestný čin vzniklé během přístupu na tuto stránku nebo při jejím použití nebo v přístupu či použití stránky, na kterou bylo odkázáno.

Tato stránka může odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány společností Whirlpool CR. Whirlpool CR nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno a odkázání neznamená schválení těchto stránek společností Whirlpool CR. Whirlpool CR nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpovědnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkazů.

Pokud by jakýkoli uživatel stránky reagoval na informace včetně údajů z formulářů jako jsou různé dotazy, komentáře, návrhy nebo podobné údaje týkající se obsahu jakéhokoli dokumentu, nebudou tyto informace považovány za důvěrné, spadající pod vlastnická práva jiného subjektu než společnosti Whirlpool CR. Společnost Whirlpool CR takovýmito informacemi není nijak vázána a je oprávněna tyto informace a údaje volně reprodukovat, používat, zveřejnit a distribuovat tyto informace bez omezení. Dále s ohledem na tyto informace a údaje bude Whirlpool CR oprávněna tyto volně užit stejně tak relevantních nápadů, konceptů, know-how nebo technologií a to bez omezení pouze na vývoj, výrobu a uvedení na trh.

Upozorňujeme uživatele stránek, že důvěrnost korespondence zasílané prostřednictvím sítě Internet nelze zaručit. Zasílané Informace jsou určeny výhradně společnosti Whirlpool CR a jejím pobočkám. Uživatel má právo k přístupu a k úpravě těchto informací poskytované společností Whirlpool CR.

frame-scrollup