logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“

 1. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

  Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Whirlpool - Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ (dále jen „Akce“). Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ (dále jen „Soutěž“) jsou společnosti Whirlpool CR, spol. s.r.o. a HP Tronic Zlín, spol. s.r.o. – prodejny EURONICS, seznam prodejen k dispozici: euronics.cz (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ je společnost MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218765, IČO: 02372819 (dále jen „Organizátor“). Organizátor Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

 2. Termín akce a rozsah

  • Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“). Akce probíhá v termínu od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018 nebo do odvolání dle určení organizátorem (dále jen „Doba konání Soutěže“) v prodejnách společnosti HP Tronic Zlín, spol. s.r.o.na území České republiky. Nárok na výhru vznikající po zakoupení spotřebiče v době trvání Akce (tzn. do 31. 10. 2018, včetně) je možné uplatnit do 14 dní od zakoupení výrobku, tzn. nejpozději do 14. 11. 2018 (včetně), rozhodující je razítko s datem při odeslání poukazu a účtenky (viz níže). Poukazy odeslané z jakéhokoliv důvodu po tomto datu ztrácejí platnost.
  • Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VIII. odstavec 6 těchto pravidel.
 3. Účast v akci

  • Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období Akce a splní všechny její podmínky (dále jen „účastník“).
  • Účastník se může zapojit do soutěže následujícími způsoby:
   a. Účastník se může zapojit do soutěže tak, že v období trvání soutěže zakoupí v kterékoliv prodejně EURONICS v České republice spotřebič/e značky Whirlpool v hodnotě (prodejní ceně) minimálně 5 000 Kč vč. DPH bez RP včetně a vyšší, přičemž po splnění těchto podmínek obdrží v prodejně hrací stírací poukaz/poukazy (dále jen „poukaz“ nebo „stírací poukaz“).

   b. Nákupem na euronics.cz . Příslušné množství poukazů bude zasíláno společně se zbožím a předáno účastníkovi. Vztahuje se na objednávky učiněné v termínu od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018 (nebo do odvolání akce). Zákazník má povinnost zkontrolovat příslušné množství poukazů při přijetí zboží, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 4. Průběh akce

  Účastník získává 1 až 3 poukazy, podle hodnoty spotřebiče po dobu konání soutěže u prodejců – viz níže. Při nákupu více spotřebičů platí kumulativní princip a zákazník dostává příslušný počet poukazů za každý spotřebič na účtence.

  • Jeden poukaz - kupní cena spotřebiče je rovna nebo vyšší 5 000 Kč
  • Dva poukazy - kupní cena spotřebiče je rovna nebo vyšší 10 000 Kč
  • Tři poukazy - kupní cena spotřebiče je rovna nebo vyšší 15 000 Kč

  Specifikace stíracího poukazu

  • Každý poukaz obsahuje 16 herních stíracích polí
  • Účastník setře PŘESNĚ (NE více, NE méně) 4 libovolná hrací pole. Pokud objeví 4 shodné výherní symboly symbol, Účastník získává nárok na výhru – 10 000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých)
  • Pokud objeví 4 shodné výherní symboly symbol, Účastník získává nárok na výhru – 5 000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých)
  • Každý poukaz obsahuje výherní kombinaci

  Poukaz zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4(čtyři) hrací pole z 16 (šestnácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a absolutně nepoškozená.

  Za poukazy nezakládající nárok na výhru se považují následující poukazy:

  • Účastník uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 4.) do 31. 10. 2018 nebo uplatňuje s účtenkou mimo platnost akce (tzn. od 1. 11. 2018 do 14. 11. 2018).
  • Jsou setřena právě 4 (čtyři) hrací pole, ale Účastník neobjevil 4 (čtyři) shodné výherní symboly.
  • Je setřeno více než 4 (čtyři) hrací pole.
  • Účastník není schopen doložit nákup platnou účtenkou shodnou datem s termínem konání akce „Whirlpool - Setři a vyhraj: Získej až 30 000 Kč“ (tzn. od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018).
  • Na poukazu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4 hracích polích téhož poukazu (např. vpichy, jakéhokoliv charakteru, včetně tenkých škrábanců procházející celou krycí vrstvou nebo její značnou částí).
  • Poukaz byl pozměněn chemicky, elektronicky, mechanicky nebo tiskovou cestou.
  • Poukaz nebo jeho část s herními poli byla polita jakoukoliv tekutinou.

  Nedůležitá poškození poukazu, která nikterak nezasahují do hracích polí nebo do bezpečnostního panelu "Zde nestírat!" nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození poukazu, náleží Organizátorovi.

 5. Výhry, určení výherců, předání výher

  • Pokud účastník nalezne po setření polí 4 shodné výherní symboly , stává se výhercem částky 10 000 Kč. Pokud účastník nalezne po setření polí 4 shodné výherní symboly , stává se výhercem částky 5 000 Kč. Poukaz s kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií zašle na adresu W-Mediarex, Loretánská 13, 118 00 Praha 1, a to nejpozději dne 14. 11. 2018 (rozhodující je poštovní razítko na obálce). Doporučujeme zaslat prostřednictvím České pošty jako doporučený dopis, pojistit na hodnotu výhry a uchovat doklad o odeslání (podací lístek) pro případ ztráty.
  • Na hlavní výhru je nárok pouze v případě, že poukaz nebude poškozen podle výše uvedených případů a budou správně setřena právě 4 herní pole s tím, že poukaz bude doplněn příslušnou účtenkou.
  • Výherci hlavní výhry pak obdrží částku 10 000 Kč tak, že jim bude zaslána na jejich bankovní účet. Bankovní spojení pro zaslání výhry sdělí výherce přímo Organizátorovi
  • Výherci druhé výhry pak obdrží částku 5 000 Kč tak, že jim bude zaslána na jejich bankovní účet. Bankovní spojení pro zaslání výhry sdělí výherce přímo Organizátorovi.
  • Výherce bude ze strany Organizátora telefonicky kontaktován do 2 pracovních dní od doručení poukazu na telefonní číslo uvedená na zadní straně poukazu. Pokud nebude výherce zastižen telefonickým hovorem, bude mu zaslána SMS zpráva na stejné telefonní číslo. Nepodaří-li se výherce zastihnout kombinací telefonického volání a SMS do 7 pracovních dní od prvního kontaktu, ztrácí nárok na výhru.
 6. Vyloučení z akce

  • Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
  • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o. nebo společnosti HP Tronic Zlín, spol. s.r.o. + nezávislí prodejci, nebo Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.
  • Do soutěže budou zařazeni všichni Účastníci, kteří splní pravidla soutěže. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také účastník, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový účastník stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.
  • Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 7. Ochrana osobních údajů

  • Podmínkou pro účast v Akci je vyslovení souhlasu s Pravidly Akce při přihlášení se na webových stránkách Akce. Účastník se zavazuje je plně dodržovat. Podmínkou pro účast v Akci je zpracování poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem při přihlášení se na webových stránkách Akce, a to pro účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce a zasílání případných výher. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovány pouze do ukončení Akce. Následně budou osobní údaje evidovány po dobu 1 roku od ukončení akce, a to pro případ kontroly či sporu. Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány.
  • Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. Žádost o vymazaní osobních údajů a žádost o omezení zpracování, které jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce a zasílání případných výher před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Závěrečná ustanovení

  • Pokud v některé z prodejen EURONICS v České republice stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit vyplácení výher v takové prodejně až do vyšetření celé záležitosti. Soutěž v ostatních prodejnách tím není nikterak narušena.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit soutěž v jakékoliv síti v České republice nebo v celé síti, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Pořadatel právo spotřebitelskou soutěž ukončit.
  • Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Pořadateli či Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
  • Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Akce nemá charakter veřejného příslibu.
  • Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Pořadatele a Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
  • Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.whirlpool.cz/darky
  • Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.whirlpool.cz/darky
  • Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Pořadatele: HP Tronic Zlín spol. s.r.o., Prštné – Kútiky 637, Zlín, 76001, emailem na adresu: info@euronucs.cz nebo telefonicky na číslo: + 577 055 777.
  • Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě na adrese Pořadatele.
  • Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 3. září 2018
frame-scrollup